Godkänd uppfödare

För att få ansluta sig som uppfödare hos SOEBK krävs att minst en tik eller hane är registrerad och avelsgodkänd i SOEBK/SHK.

SOEBK/SHK kontrollerar att du som uppfödare följer våra gemensamma regler och stadgar. Våra regler utgår ifrån SHK´s regelverk och är till för att skapa en stabil avel och en trygg uppväxt för dina valpar. 
Att erhålla ett uppfödarcertifikat från SOEBK är ett bevis för att du arbetar med en kontrollerad och seriös avel.
 
Du får ditt Certifikat och kennelnamn registrerat hos oss. Du kommer läggas till i listan över godkända uppfödare med kontaktuppgifter och länk till eventuell hemsida.
Du får annonsera ut dina valpkullar på sidan.

Fast avgift: 1950 kr 
Åravgift: 350 kr
 

Våra uppfödare är förpliktigade 

-  att till avel endast använda hundar av samma ras och som är registrerade i SOEBK/SHK.
Samtliga valpar i en kull ska registreras i SOEBK/SHK vid samma tillfälle.

-  att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel."

- att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra, alt med en högre inavelsgrad än 4 %

-att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används artificiell insemination (AI) ska respektive ansvarig veterinär intyga att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning. AI ska alltid utföras av legitimerad veterinär och får endast utföras på hundar som bevisligen har parat tidigare.
Dispens kan erhållas då avel är planerad med partner från andra länder. 
Uppfödaren ska då meddela SOEBK detta innan parning sker och får då en skriftlig dispens.

-att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid arton (18) månaders ålder. Att inte transportera dräktig tik eller valp i strid mot gällande föreskrifter utfärdade av Jordbruksverket.

-att se till att valpar före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen. De ska också få en god socialisering med såväl människa som hund. Att inte skilja valp från moder, annat än tillfälligt, före valpen uppnått åtta (8) veckors ålder. Valpar ska levereras tidigast vid åtta (8) veckors ålder samt vara ID-märkta och veterinärbesiktigade.

- att vid försäljning eller annan överlåtelse av hund alltid upprätta och följa avtal med innehåll fastställt av SOEBK samt att till avtalet bifoga registreringsbevis och veterinärbesiktningsintyg som inte får vara äldre än sju (7) dagar vid leveransdagen.

-att för hund som överlåts som fodervärdshund upprätta och följa avtal med innehåll fastställt av SOEBK. Att som kennel/uppfödare aldrig hålla fler än tio (10) hundar hos fodervärd. Med fodervärd jämställs person som köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med förbehåll från säljaren att använda hundar i avel, prov, tävling eller utställning.

-att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.
 

Ansök om att bli godkänd uppfödare


  • Här anger du ditt medlemsnummer. I det fall du ännu inte är medlem så lämna detta fältet tomt så kompletterar vi din ansökan med ett medlemskap.
  • Ditt förslag på kennelnamn kommer att prövas innan godkännande.
  • Jag försäkrar härmed med mitt medgivande att jag följer SOEBK´s regler och riktlinjer för avel och hundhållning i enlighet med gällande stadgar.
  • Här kan du ange reg.nr på din/a godkända hund/ar samt annan information till oss.